راز زبان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

در یادگیری زبان رازی هست که از ما بشنوید در "راز زبان"

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/raazezaban