کانال آموزش ویژه مکالمه

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 30k+

توضیحات

 آموزش مکالمات کاربردی زبان انگلیسی در زندگی روزمره

آموزش مکالمه از پایه بابیان ساده

جزوات استاد ام. کیو. گل افشانی  

با نام (TalkPod)

شنبه ها: اصطلاحات موضوعی درمکالمه

دوشنبه ها: الگوهای کاربردی مکالماتی

چهارشنبه ها: مکالمات نمونه ازپایه

جزئیات خاص