آی ماشین

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

تنها کانال تخصصی خودرو و موتور

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Imashin