پیک خبری اصفهان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

اخبار و رویدادهای استان اصفهان و شهرستان ها

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/PeykeEsfahan