کانال صرفا جهت اطلاع

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

فقط مطالب ناب ودست اول دراین کانال منتشر میشود.

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/serfan_jahate_ettela