نوجوان ایرانی

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 20k+

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/noojavane_irani