حوض فیروزه

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

معرفی کتابهایی که ارزش خواندن دارند

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/hozefirooze