پرورش جذب

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 50k+

توضیحات

مطالب کانال فوق ضمیر ناخودآگاه شما را برنامه‌ریزی مثبت خواهد کرد

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/parvaresheafkar