فیت باش

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +5000

توضیحات

ارائه نکات ورزشی و تغذیه ای
ارائه برنامه ورزشی

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/fit_bash2