تابش اقتصادی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

تبادل خدمات بین دانشجویان و دانش آموختگان اقتصاد

اطلاع رسانی، تبلیغ و ...

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/tabesheeghtesadi