هر صبح یک آیه

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 50k+

توضیحات

هر روز یک آیه و تفسیر همان آیه از کتاب تفسیر نمونه 

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/ayehsobh