پخش کاغذ طباطبایی یزد

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

پخش انواع کاغذa4وa5وa3وانواع کاغذ بند

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/tabatabaeiyazd