چاپ تیشرت تکی و عمده

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

چاپ تیشرت تکی و عمده .مذهبی و غیر مذهبی

مخصوص هیئت ها و سازمان ها و رستوران ها و مدارس و گروه های موسیقی و ....

جزئیات خاص