بنیاد علمی مهرگان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000+

توضیحات

دست در دست هم دهیم به مهر ، دوستی ، صمیمیت و بی ریا میهن خویش را کنیم آباد 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/MehreganChemDOTcom