دنیای نرم افزار

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 10k+

توضیحات

مرجع کامل برنامه های پولی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/APPLORD