علم و فناوری DR IT

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

اخبار و اطلاعات دنیای تکنولوژی

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/It_24