سرزمین اختراعات و نوآوری

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +5000

توضیحات

واحد رسانه و ارتباطات صنایع دانش بنیان صنام سهند 

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/inventionland