معرفی گروه بحث وگفتمان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

گفتگوی دینی واجتماعی مباحثه درمورد مسایل دینی واجتماعی

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/mobahesat98