کانال اکرام شهرستان اردکان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

مساعدت به نیازمندان 

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/akramardakan