جهت ثبت کانال در اپلیکیشن کانال سرا، لطفا دکمه زیر را لمس کرده تا به فرم ثبت کانال در وب سایت توسعه دهنده مراجعه نمایید.

 

ورود به فرم ثبت کانال