آی کــــیـــو

سروش
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

بازی های تقویت حافظه
تمرین ذهن

جزئیات خاص

لینک کانال sapp.ir/riddle