خروس جنگی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

بزرگترين كانال تفریحی تلگرام

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Khooroosjangi