کمپانی ماشین نجف یان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کمپانی ماشین نجف یان تمامی خودرو های داخلی و وارداتی تحویل به روز پذیرش از سراسر کشور 

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/mashin214