اتاق اخبار

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

جدید ترین اخبار بین الملل، خاورمیانه ، ایران

《رسانه مستقل》

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/IranianPatriots2