کانال خبرگزاری مهر

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 50k+

توضیحات

با مهر به دنیا نگاه کنید

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/mehragency