اخبار مشهد

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

با اخبار مشهد درکوتاه ترین زمان آگاه ترین باشید

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/Akhbarmashhad