کانال خبرگزاری فارس

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

منبع بیش از ۲۵۰ کانال خبری

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/farsna