شاعرانه

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

انواع اشعارناب وگلچین ازشاعران مشهور 

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/shaeraneh98