علی صائمیان طالقانی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

این کانال شامل اشعار و سروده هایی از اینجانب علی صائمیان از اهالی طالقان شهرک می باشد و عللاوه بر شعر مطالب منتخب و متنوعی هم ارائه می گردد
و من الله توفیق علی صائمیان

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/alisaemiantaleghani