اندیشه های برتر

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000+

توضیحات

بندیشید تا ثروتمند شوید.
راه های بهتر اندیشیدن ، مثبت فکر کردن ، ثروتمند شدن را در این کانال بدست می آورید.

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/best_thought