دیجی لنــد

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

فــروش و نـصب سیستمهــای حفــاظتی امنیتی
ڪارشناس فــروش :09021818007
ڪارشناس فنـی ‌: 09100181734

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/DIGILAND_KRJ