تبلیغات و بازاریابی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

قیمت هر تبلیغ به مدت سالانه فقط=2000تومان

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/aliaalia0107