کتابخانه فنی و مهندسی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 20k+

توضیحات

اولین و بزرگترین کتابخانه فنی و مهندسی تلگرام

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/engeeneringbooks