کاشف الکرب

ایتا
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کانالی برای آخرت

هنوز انسانیت درجامعه موج میزند

موسسه کاشف الکرب حامی افراد یتیم وبی بضاعت

جزئیات خاص

لینک کانال eitaa.com/kashefalkarb