ترتیل قرآن کریم به تفکیک جزء

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

با دعوت دیگران در این ثواب قرآنی شریک باشید

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/tartil_joze