تا قله

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

تجربه های شکست تا پیروزی من 

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/to_dtop