مسعود فراستی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

مسعود فراستی

منتقد سینما

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/m_farassati