صنعت طیور ایران

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

اولین مجری سالنهای مرغداری
اتوماتیک صنعتی کشور
طراحی صنعتی و اجرا
با تجهیزات هوشمند
سالنهای مرغ داری

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/stoyouriran