انجمن فیزیک دانان جوان

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

انجمن فیزیک دانان جوان

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/anjomanfizic