روشنگری و بحران شناسی

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: +6000

توضیحات

بحران شناسی و روشنگری
بررسی آسیبهای اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر جامعه مانند بحرانهای سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اعتقادی و زیست محیطی
ما شعار نمیدهیم، بررسی میکنیم،اثبات میکنیم و راهکار عملی ارایه میدهیم.
عضویت شما افتخاری است دوجانبه

جزئیات خاص

لینک کانال t.me/roshangari_orginal