بسیج شریف

تلگرام
مشخصات کانال ورود به کانال
تعداد ممبر: 1000-

توضیحات

کانال رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف

جزئیات خاص

لینک کانال telegram.me/basij_sharif